صفحه اصلی درباره ما محصولات مقالات گواهینامه ها تماس با ما

مقالات

حقوق کشاورزی - بخش سوم

حقوق کشاورزی - بخش سوم محمد شعبانی کارشناس حقوقی شرکت بازرگانان سرای سپند پارس ( آشنایی با قوانین - آیین نامه های مرتبط با کشاورزی - تعاریف الفاظ و اصظلاحات تخصصی آیین نامه ها – و چگونگی اصناف مرتبط با کشاورزی و سازمان دهی وعملکرد آن ها) -آشنایی با قوانین و مقررات صنوف کشاورزي می تواند راهکارهاي مناسب براي ارتقاء و پیشرفت عملکرد اصناف و دست اندرکاران مشاغل مختلف کشاورزي باشد... رئیس نظام صنفی : شوراي مرکزي در اولین نشست خود سه نفر از اعضاي غیر دولتی شورا را انتخاب و براي تعیین رئی...
ادامه مطلب

حقوق کشاورزی - بخش چهارم

حقوق کشاورزی - بخش چهارم محمد شعبانی کارشناس حقوقی شرکت بازرگانان سرای سپند پارس ( آشنایی با قوانین - آیین نامه های مرتبط با کشاورزی - تعاریف الفاظ و اصظلاحات تخصصی آیین نامه ها – و چگونگی اصناف مرتبط با کشاورزی و سازمان دهی وعملکرد آن ها) -آشنایی با قوانین و مقررات صنوف کشاورزي می تواند راهکارهاي مناسب براي ارتقاء و پیشرفت عملکرد اصناف و دست اندرکاران مشاغل مختلف کشاورزي باشد... تشکیل نظام صنفی کارهای کشاورزی در سطح شهرستان و استان اساسنامه نظام صنفی بخش شهرستان فصل یکم : کلیات...
ادامه مطلب

حقوق کشاورزی - بخش پنجم

حقوق کشاورزی - بخش پنجم محمد شعبانی کارشناس حقوقی شرکت بازرگانان سرای سپند پارس ( آشنایی با قوانین - آیین نامه های مرتبط با کشاورزی - تعاریف الفاظ و اصظلاحات تخصصی آیین نامه ها – و چگونگی اصناف مرتبط با کشاورزی و سازمان دهی وعملکرد آن ها) -آشنایی با قوانین و مقررات صنوف کشاورزي می تواند راهکارهاي مناسب براي ارتقاء و پیشرفت عملکرد اصناف و دست اندرکاران مشاغل مختلف کشاورزي باشد... اساسنامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان،تشکیلاتی صنفی است که داراي شخصیت...
ادامه مطلب

حقوق کشاورزی - بخش دوم

حقوق کشاورزی - قسمت دوم محمد شعبانی کارشناس حقوقی شرکت بازرگانان سرای سپند پارس ( آشنایی با قوانین - آیین نامه های مرتبط با کشاورزی - تعاریف الفاظ و اصظلاحات تخصصی آیین نامه ها – و چگونگی اصناف مرتبط با کشاورزی و سازمان دهی وعملکرد آن ها) -آشنایی با قوانین و مقررات صنوف کشاورزي می تواند راهکارهاي مناسب براي ارتقاء و پیشرفت عملکرد اصناف و دست اندرکاران مشاغل مختلف کشاورزي باشد... -هیئت مدیره : هر نظام صنفی استانی داراي هیئت مدیره اي مرکب از حداقل سه نفر عضو اصلی شامل رئیس هیئت مد...
ادامه مطلب

حقوق کشاورزی -بخش اول

حقوق کشاورزی بخش اول محمد شعبانی کارشناس حقوقی شرکت بازرگانان سرای سپند پارس (بدلیل زیاد بودن حجم مقاله و مطالب آن در هر شماره به ارائه ی قسمتی از آن خواهیم پرداخت) -قسمت اول- ( آشنایی با قوانین - آیین نامه های مرتبط با کشاورزی - تعاریف الفاظ و اصظلاحات تخصصی آیین نامه ها – و چگونگی اصناف مرتبط با کشاورزی و سازمان دهی وعملکرد آن ها) -آشنایی با قوانین و مقررات صنوف کشاورزي می تواند راهکارهاي مناسب براي ارتقاء و پیشرفت عملکرد اصناف و دست اندرکاران مشاغل مختلف کشاورزي باشد. مقدمه سازما...
ادامه مطلب

حقوق کشاورزی-بخش ششم

حقوق کشاورزی-بخش ششم محمد شعبانی کارشناس حقوقی شرکت بازرگانان سرای سپند پارس ( آشنایی با قوانین - آیین نامه های مرتبط با کشاورزی - تعاریف الفاظ و اصظلاحات تخصصی آیین نامه ها – و چگونگی اصناف مرتبط با کشاورزی و سازمان دهی وعملکرد آن ها) --------------------------------------------------------------------------------------------- -آشنایی با قوانین و مقررات صنوف کشاورزي می تواند راهکارهاي مناسب براي ارتقاء و پیشرفت عملکرد اصناف و دست اندرکاران مشاغل مختلف کشاورزي باشد... قوانین مرب...
ادامه مطلب