صفحه اصلی درباره ما محصولات مقالات گواهینامه ها تماس با ما

محصولات

ایدروپلنت ۲۰:۲۰:۲۰ + تی ای(ژل) Idroplant

• دستورالعمل مصرف :
- زراعی : ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار کود آبیاری و ۱-۳ کیلوگرم در هکتار محلول پاشی.
- باغی : ۸-۱۵ کیلوگرم در هکتار کود آبیاری و ۲-۴ کیلوگرم در هزارلیتر آب محلول پاشی.
- سبزی و صیفی : ۷-۱۵ کیلوگرم در هکتار کود آبیاری و ۱-۳ کیلوگرم در هکتار محلول پاشی.
- گلخانه : ۲-۴ کیلوگرم در هکتار کود آبیاری و ۲-۴ کیلوگرم در هزارلیتر آب محلول پاشی.
• بسته به نیاز گیاه می توان این محصول را هر ۱۰-۱۵ روز یکبار تکرار کرد.